Pro-Paraplu - Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Pro-Paraplu.nl is onderdeel van Coolen Trading B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanvragen en aanbiedingen, alsmede op iedere overeenkomst tot levering van zaken en diensten door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Coolen Trading BV, gevestigd Schaijk en mede kantoorhoudende te ’s-Hertogenbosch & Shanghai (China), hierna “Coolen” genoemd. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze door Coolen uitdrukkelijk schriftelijk zijn goedgekeurd.
1.2 De toepasselijkheid van algemene en / of andere (inkoop) voorwaarden van de wederpartij wordt door Coolen uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze voorwaarden of een of meerdere bepalingen daarvan uitdrukkelijk schriftelijk door Coolen zijn aanvaard.
1.3 De wederpartij met wie eenmaal een overeenkomst is afgesloten onder deze voorwaarden aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten.

Artikel 2 Totstandkoming
2.1 Het doen van een offerte door Coolen is vrijblijvend en verbindt haar niet de betreffende goederen te leveren. Indien in de offerte niet anders is aangegeven, is deze niet langer dan veertien (14) dagen geldig. Aanbiedingen uit voorraad geschieden altijd onder voorbehoud van tussentijdse verkoop.
2.2 De overeenkomst is eerst tot stand gekomen, zo Coolen de opdracht schriftelijk heeft bevestigd aan de wederpartij, dan wel Coolen een aanvang heeft gemaakt met de feitelijke uitvoering daarvan, zulks binnen vier weken na plaatsing van de order. Ook overeenkomsten aangegaan door handelsagenten, handelsreizigers en/ of andere tussenpersonen, binden Coolen eerst nadat deze overeenkomsten door Coolen schriftelijk zijn bevestigd, dan wel Coolen feitelijk een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering daarvan.
2.3 Wijzigingen met betrekking tot de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen Coolen en de wederpartij zijn overeengekomen.

Artikel 3 Levering, eigendomsvoorbehoud en risico
3.1 De opgave van de leveringstijd geschiedt altijd bij benadering en wordt geacht niet fataal te zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden de magazijnen van Coolen als plaats van levering.
3.3 De door Coolen geleverde zaken blijven eigendom van Coolen totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit enige met Coolen afgesloten overeenkomst is nagekomen:
- de tegenprestatie voor de geleverde of te leveren zaak of zaken zelf;
- de eventuele vordering wegens niet-nakoming door de wederpartij met Coolen gesloten overeenkomst.
3.4De aansprakelijkheid en het risico over de door Coolen te leveren zaken gaan over op de wederpartij op het moment van aflevering van die zaken aan de wederpartij.
3.5 Voor leveringen naar Duitsland gelden de volgende bepalingen:
3.5.1 Wij behouden ons het recht van eigendom van de geleverde goederen voor tot het moment dat alle vorderingen die wij, op welke rechtelijke basis dan ook, ten opzichte van de zakelijke verbintenis hebben of nog zullen krijgen in hun geheel zijn voldaan.
3.5.2 Wij staan onze klanten doorverkoop via de gebruikelijke zakelijke weg herroepbaar toe. Dit recht vervalt in geval de betalingen worden stopgezet. De klant draagt nu reeds alle vorderingen met nevenrechten die hij ten aanzien van de doorverkoop heeft aan ons over. De overdracht van deze vorderingen dient als zekerheid voor alle rechten als genoemd in cijfer
3.5.1 De klant kan de overgedragen vorderingen invorderen, voor zover wij deze machtiging niet hebben ingetrokken. De machtiging tot invordering vervalt zonder dat deze uitdrukkelijk is ingetrokken, indien de klant de betalingen stopzet. Op ons verzoek dient de klant ons onherroepelijk schriftelijk mede te delen aan wie goederen zijn doorverkocht en welke vorderingen hij hierdoor heeft op de koper. Hij dient op eigen kosten gelegaliseerde akten voor ons op te laten te stellen, waaruit blijkt dat de vorderingen aan ons worden overgedragen.
3.5.3 Het is de klant niet toegestaan om op andere wijze te beschikken ten aanzien van voorwerpen die onder voorbehoud dan wel mede ons eigendom zijn ofwel ten aanzien van de aan ons overgedragen vorderingen. Pandbeslag of overige beperkingen van rechten ten aanzien van de ons geheel of gedeeltelijk toebehorende voorwerpen dienen door de klant onmiddellijk aan ons te worden medegedeeld.
3.5.4 Wij hebben te allen tijde het recht om teruggave van de ons toebehorende goederen te eisen, indien de klant ten aanzien van de betalingen in gebreke blijft of zijn vermogenssituatie zich in wezenlijk opzicht verslechtert. Wanneer wij van dit recht gebruik maken, is, andere dwingende wettelijke bepalingen onverlet latende, alleen dan van terugtrekking uit de overeenkomst sprake, wanneer wij dit uitdrukkelijk verklaren.
3.5.5 Wanneer de waarde van de voor ons bestaande zekerheden onze vorderingen op de klant met in totaal meer dan 20% overschrijdt, dan zullen wij op verzoek van de klant zekerheden van onze keuze vrijgeven.
3.5.6 Voor zover nodig, en in afwijking op artikel 17.1, is op het eigendomsvoorbehoud en de hiermee in verband staande rechtshandelingen Duits recht (onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag) van toepassing.

Artikel 4 Informatieplicht
Op eerste verzoek daartoe van Coolen is wederpartij verplicht aan Coolen mede te delen haar juiste BTW-identificatienummer, alsmede de naam waaronder wederpartij bij de betreffende belastingdienst geregistreerd staat.

Artikel 5 Prijzen
5.1 Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen gebaseerd op tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten.
5.2 In geval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren is Coolen gerechtigd de orderprijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat de reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij het sluiten der overeenkomst moeten worden vermeld.

Artikel 6 Zekerheid
Coolen is gerechtigd alvorens te leveren of met het leveren of nakomen van de overeenkomst anderszins door te gaan, naar haar oordeel voldoende zekerheid tot nakoming van de betalingsverplichting van wederpartij te vorderen.

Artikel 7 Reclame
7.1 De wederpartij dient de door Coolen afgeleverde zaken bij aflevering, of zo spoedig mogelijk (en uiterlijk binnen 24 uur daarna) te (laten) onderzoeken. De wederpartij dient daarbij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn afgeleverd;
- of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld aantal en hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen althans, indien zij niet specifiek zijn overeengekomen, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/ of normale doeleinden.
7.2 Worden gebreken geconstateerd, dan dient de wederpartij dit binnen 8 werkdagen na aflevering dan wel installatie schriftelijk aan Coolen te melden.
7.3 Indien de reclames als gegrond worden erkend, zulks ter beoordeling van Coolen, dan kan Coolen hetzij het gebrek herstellen, hetzij het netto factuurbedrag restitueren.
7.4 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na verzenddatum van de facturen.
7.5 Het indienen van reclame ontslaat de wederpartij niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst met Coolen.

Artikel 8 Garantie
8.1 Coolen garandeert slechts dat de door haar afgeleverde zaken de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor enig bijzonder gebruik, welke gebruik uitdrukkelijk bij de overeenkomst met Coolen is voorzien.
8.2 De garantie geldt niet indien zaken waarop die garantie betrekking heeft, niet overeenkomstig hun bestelling dan wel onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht dan wel nummers of plombes zijn verminkt of verwijderd.
8.3 Ingeval garantie door Coolen is verstrekt, beloopt de garantietermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, het aantal maanden gedurende welke eventueel de producent garantie heeft verstrekt, evenwel nimmer meer dan de wettelijke garantietermijn.
8.4 Uit hoofde van de door ons verstrekte garantie ten aanzien van goederen die zich buiten Nederland bevinden, kunnen wij slechts aansprakelijk worden gehouden voor de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste het bedrag, dat deze kosten bij uitvoering in Nederland zouden hebben belopen.
8.5 Zaken waarvan de garantie wordt ingeroepen mogen door de wederpartij slechts worden teruggezonden na voorafgaande toestemming van Coolen.
8.6 De zaken die worden teruggezonden dienen voorzien te zijn van de originele door Coolen aan de wederpartij afgegeven factuur tezamen met het eventuele bijbehorende, volledig uitgewerkte garantiecertificaat of garantiebewijs en een duidelijke omschrijving van de klacht.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Niet, niet tijdig en/ of ondeugdelijke levering alsmede het niet goed functioneren van de geleverde zaken, geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding, voor zover er sprake is van overmacht aan de zijde van Coolen.
9.2 Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Coolen, indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden ter keuze van Coolen zonder dat Coolen tot enig schadevergoeding of anderszins gehouden is.
9.3 Onder overmacht aan de zijde van Coolen is onder meer sprake indien Coolen na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, invoer- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storing in de levering van energie, alles zowel in bedrijf van Coolen als bij derden van wie de verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer en voorts door alle oorzaken buiten de schuld of risicobeheer van Coolen ontstaan.
9.4 Aansprakelijkheid van Coolen voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
9.5 De totale aansprakelijkheid van Coolen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met de wederpartij is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal Euro 5.000,-.
9.6 De aansprakelijkheid van Coolen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de wederpartij Coolen onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Coolen ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Coolen in staat is adequaat te reageren.
9.7 De wederpartij vrijwaart Coolen hierbij voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de door Coolen geleverde zaken.

Artikel 10 Ontbinding
Coolen is gerechtigd, onverminderd de rechten die zij heeft op vergoeding van kosten, schade en of interesten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden wanneer:
a aan de wederpartij surséance van betaling is verleend;
b ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd;
c de wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
d de wederpartij overgaat tot staking, liquidatie of overdracht van zijn bedrijf, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;
e beslag op het gehele of een gedeelte van het vermogen van de wederpartij wordt gelegd;
f de wederpartij enige verplichting uit deze overeenkomst of uit de wet niet nakomt;
g de wederpartij nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.

Artikel 11 Opschortingrecht
Indien en zolang de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met Coolen gesloten overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, heeft Coolen het recht de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst op te schorten.

Artikel 12 Betaling
12.1 Tenzij anders overeengekomen, dient betaling, zulks ter keuze van Coolen, hetzij netto contant bij levering, hetzij middels storting of overmaking op een door Coolen aangewezen bank- of girorekening, binnen dertig dagen na factuurdatum, te geschieden, zonder korting of compensatie.
12.2 Coolen is te allen tijde bevoegd om gebruik te maken van haar recht op verrekening.

Artikel 13 Rente en kosten
13.1 Indien betaling niet binnen de in artikel 12 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is wederpartij in verzuim en is Coolen gerechtigd over het opeisbare bedrag, naast de geldende wettelijke rente, een rente van 3% aan de wederpartij in rekening te brengen.
13.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15%, voor het buitenland 20%, van de door wederpartij verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 125,-.

Artikel 14 Annulering
14.1 Indien een door Coolen aanvaarde opdracht door wederpartij wordt geannuleerd, is Coolen gerechtigd, mits die annulering door haar wordt aanvaard, een gefixeerde schadevergoeding in rekening te brengen van 30% van het factuurbedrag, vermeerderd met de eventuele kosten, door toeleveranciers aan Coolen in rekening gebracht.
14.2 Coolen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor regresvorderingen van haar wederpartij, in het bijzonder van distributeurs of van andere wederverkopers van Coolen's producten, uit welke hoofde dan ook en meer in het bijzonder uit hoofde van productaansprakelijkheid.
14.3 De wederpartij vrijwaart Coolen voor regresvorderingen van haar wederverkopers van Coolen's producten, uit welke hoofde dan ook en meer in het bijzonder uit hoofde van productaansprakelijkheid.

Artikel 15 Persoonsgegevens
15.1 Coolen leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, na. Indien de wederpartij zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, dan kan de wederpartij hierover met Coolen contact opnemen. Coolen zal de wederpartij de gewenste informatie geven en, indien door de wederpartij gewenst, de gegevens over de wederpartij aanpassen.
15.2 De door de wederpartij verstrekte gegevens worden door Coolen gebruikt voor het verwerken van de overeenkomst. De gegevens worden op genomen in een bestand.

Artikel 16 Bewijs
16.1 Voor de bepaling van de omvang van de betalingsverplichtingen van de wederpartij zijn de administratieve gegevens van Coolen beslissend, behoudens door de wederpartij te leveren tegenbewijs.
16.2 Behoudens tegenbewijs gelden tussen Coolen en haar wederpartij de op de factuur of vrachtbrief vermelde aantallen, maten en gewichten als juist.
16.3 Indien krachtens een met Coolen gesloten overeenkomst door Coolen aan de wederpartij een brief wordt verzonden of een mededeling wordt gedaan, ontstaat het daarmee beoogde rechtsgevolg op het moment van ter post bezorging, ook al zou de brief of mededeling niet door de geadresseerde worden ontvangen of in ontvangst zijn genomen.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen
17.1 Op alle offertes, transacties en de door Coolen met de wederpartij gesloten overeenkomsten, is –voor zover in deze voorwaarden niet iets anders is bepaald- uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
17.2 Alle geschillen samenhangende met en/ of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en/ of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in het algemeen worden berecht door de ter zake bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, maar Coolen houdt zich zelf het recht voor om eventuele geschillen voor te leggen aan de desbetreffende rechter waar de wederpartij haar algemene zetel heeft.

Artikel 18 Beperkingen op bemiddelingswerkzaamheden
18.1.1 Coolen gaat werkzaamheden met de nodige zorg en vakmansschap uitvoeren. Het bereikte resultaat is echter niet uitsluitend afhankelijk van de inspanning, maar ook van factoren die buiten de invloedsfeer van Coolen liggen.
18.1.2 Coolen heeft derhalve door aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich genomen en in geen geval een resultaatsverplichting.